Avurudu Notice

පවතින වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වටිනා සම්ප්‍රදායික සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර හා අවුරුදු ක්‍රීඩා ඇතුළත් අලූත් අවුරුදු උත්සවයක් 2021 අප්‍රේල් 19 දින සූම් තාක්ෂණය ඹස්සේ  පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.  ඔස්ට්රියාව, බොස්නියා සහ හර්සෙගොවිනාචෙක් ජනරජය, හංගේරියාව , සර්බියාව, ස්ලෝවේනියාව හා ස්ලෝවැකියාව යන රටවල පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මේ සඳහා සහභාගි විය හැකිය. ඔබ මෙයට සහභාගී වීමට උනන්දු වන්නේනම් සහභාගී වියහැකි පිරිස සීමිත බැවින් නොපමාව 2021 අප්‍රේල් මස 12 වන දිනට පෙර පහත සබැදිය හරහා ලියාපදිංචි වන්න. ලියාපදිංචි වූවන්ට උත්සවය හා තරග පිළිබද වැඩුදුර විස්තර ලබාදෙනු ඇත.

ஆஸ்திரியாவில் உள்ள இலங்கையின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர மிஷன் பொதுக் கூட்டத்திற்கு ஆஸ்திரியா அரசாங்கம் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளின் அடிப்படையில், 2021 ஏப்ரல் 19 அன்று ஜூம் வழியாக ஒரு சிங்கள மற்றும் தமிழ் ஆலுத் அவருடு விழா மெய்நிகர் ஏற்பாடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. ஆஸ்திரியா, போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா, செச்சியா, ஹங்கேரி, செர்பியா, ஸ்லோவேனியா மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அனைத்து இலங்கை நாட்டினரும் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க ஏதுவாக இந்த மிஷன் நம்புகிறது. நிகழ்வில் பங்கேற்க நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், பின்வரும் இணைப்பு வழியாக 20 ஏப்ரல் 2021 க்கு முன் பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இந்த திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வழங்கப்படும்.

Given the restrictions due to the COVID 19 pandemic, the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Austria is planning to organize a Sinhala and Tamil Aluth Avurudu ceremony virtual via Zoom on 19 April 2021 encapsulating the most treasured New Year rituals and games. The Mission in an inclusive manner hopes to enable all Sri Lankan nationals in Austria, Bosnia and Herzegovina, Chechia, Hungary, Serbia, Slovenia and Slovakia to take part to the celebrations. If you are interested taking part at the Aluth Avurudu celebrations, please register before 12 April 2021 via the following link. Registered people will be provided further details on the programme.

https://forms.gle/vEv5xxykm42FgaUY9

 

Media Release - Entry Requirement for Sri Lankans Lifted

Under the directive of President Gotabaya Rajapaksa, the Foreign Ministry reviewed the entry procedure today, 06 April 2021, as a measure of relief for prospective Lankan returnees.

Under the new procedure, Sri Lankans, dual citizens who travel on Sri Lankan passports, spouses and unmarried children of Sri Lankans, who are foreigners, and Sri Lankan seafarers arriving by air will be permitted to enter into Sri Lanka without prior approval of the Foreign Ministry and the Civil Aviation Authority.

The responsibility of maintaining a manageable number of passenger arrivals has however been entrusted with the Civil Aviation Authority, who will, through the respective airlines, regulate the numbers in a manner that would cope with the local capacities of quarantining and other logistics required.

All arriving passengers will be required to strictly adhere to health protocols and guidelines that are effective at the time of arrival.

Foreign Ministry
Colombo

06 April 2021

Joint Communique On the State Visit of H. E. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the People’s Republic of Bangladesh on 19 – 20 March 2021

1. At the invitation of H. E. Sheikh Hasina, Prime Minister of the Government of the People’s Republic of Bangladesh, H. E. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka paid a State Visit to Bangladesh on 19 – 20 March 2021 to participate in the celebration marking the Birth Centenary of Bangladesh’s Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the Golden Jubilee of Bangladesh’s independence.

2. The State visit signifies the fact that this is the first overseas visit undertaken by Prime Minister Mahinda Rajapaksa after assuming the premiership in August 2020.

3. Prime Minister Mahinda Rajapaksa was accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Education, State Minister for Regional Cooperation, State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms, State Minister of Batik, Handloom Fabric and Local Apparel Products and State Minister of Rural Housing and Construction and Building Material Industries, Secretary to the Prime Minister, Foreign Secretary and senior government officials of Sri Lanka.

4. Prime Minister Mahinda Rajapaksa was received by Prime Minister Sheikh Hasina and accorded a ceremonial welcome at the Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka. Prime Minister of Bangladesh hosted a State Banquet in honour of Prime Minister Rajapaksa on 19 March.

5. Prime Minister Mahinda Rajapaksa paid homage at the National Martyrs’ Memorial in Savar, Bangladesh in memory of the martyrs of the 1971 War of Liberation. He planted a sapling at the National Martyrs’ Memorial premises. He paid rich tribute to the memory of the Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at the Bangabandhu Memorial Museum, Dhaka.

6. Prime Minister Mahinda Rajapaksa paid a courtesy call on H.E. Md. Abdul Hamid, President of Bangladesh and held bilateral talks with Prime Minister Sheikh Hasina on 20 March. Hon. Dr. A. K. Abdul Momen, MP, Foreign Minister of Bangladesh paid a courtesy call on Prime Minister Rajapaksa.

7. In the presence of Prime Minister Sheikh Hasina, Prime Minister Mahinda Rajapaksa delivered the Bangabandhu Memorial Lecture at the Special Programme at the National Parade Ground, Dhaka on 19 March as the ‘Guest of Honour’. In his address, Prime Minister Mahinda Rajapaksa paid rich tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his visionary leadership that led to the emergence of a sovereign and independent Bangladesh. He also lauded Prime Minister Sheikh Hasina for successfully carrying forward Bangabandhu’s rich legacy in realizing his dream of a ‘Sonar Bangla’, the ‘Prosperous Golden Bengal’.

8. In her address, Prime Minister Sheikh Hasina thanked Prime Minister Mahinda Rajapaksa for gracing the occasion despite the pandemic and for the expression of his solidarity towards Bangladesh and its people.

9. Prime Minister Sheikh Hasina and Prime Minister Mahinda Rajapaksa held bilateral talks on 20 March 2021 which was marked by great warmth and cordiality reflecting the excellent bilateral relations and friendship that exist between the two countries. The two leaders discussed all aspects of Bangladesh-Sri Lanka relations and also discussed contemporary international and regional issues of common interest. They recalled the shared bonds of history, tradition, culture and multitude of other commonalities between the two countries. They reiterated their firm conviction to further strengthen the bilateral relations with a pragmatic and mature approach based on sovereignty, equality, friendship, trust and understanding for the mutual benefit of the people of the two countries.

10. Prime Minister Mahinda Rajapaksa appreciated the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina for the effective handling of the COVID-19 pandemic in Bangladesh. He thanked for her government’s support of Covid-19 related medical accessories to Sri Lanka under the ‘SAARC Covid-19 Emergency Fund’. Prime Minister Sheikh Hasina also lauded Prime Minister Mahinda Rajapaksa for his exemplary leadership in successfully dealing with the Covid-19 pandemic in Sri Lanka. Both the leaders appreciated the consular and repatriation services extended to each other’s nationals during the pandemic.

11. Prime Minister Sheikh Hasina appreciated Prime Minister Mahinda Rajapaksa’s pro-people leadership, initiatives to develop infrastructure and the vision to accomplish equitable socio-economic development of Sri Lanka. She also appreciated his government’s efforts towards national unity, reconciliation and development. Both the leaders appreciated the institutionalization of democracy in their respective countries.

12. Prime Minister Mahinda Rajapaksa commended the tremendous socio-economic development in Bangladesh over the last decade and Bangladesh’s accomplishments in food self-sufficiency, poverty eradication, energy generation, agriculture, rural development, industrialization, service sector, ICT, digitalization, disaster management, women empowerment, climate change adaptation, infrastructure development, education, etc. under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He also commended Bangladesh’s impressive economic growth even amid the Covid-19 pandemic. He recognized Bangladesh’s global leadership in development and contribution to promoting peace, security and stability in the world. He also congratulated Prime Minister Sheikh Hasina for leading the country towards graduation from LDC to a developing economy despite the challenges of the global pandemic.

13. Prime Minister Mahinda Rajapaksa thanked Prime Minister Sheikh Hasina and the Government of Bangladesh for their steadfast support in combating terrorism in Sri Lanka, and in this context, for extending support to Sri Lanka at international fora, including the UN Human Rights Council (UNHRC) and other United Nations bodies and international organizations. Prime Minister Mahinda Rajapaksa expressed the hope that Bangladesh will continue to stand in solidarity with Sri Lanka at the ongoing 46th Session of the UNHRC in Geneva.

14. Prime Minister of Sri Lanka appreciated Prime Minister of Bangladesh for her generosity in sheltering and providing humanitarian assistance to the 1.1 million forcibly displaced Rohingyas from the Rakhine State. Both Prime Ministers reiterated the importance of the voluntary, safe, speedy, dignified and sustainable return of Rohingyas to their homeland. While Sri Lanka provides home for displaced people in neighboring countries, Sri Lanka is committed to work in cooperation with UNHCR to address issues of concerns at all times, while abiding by all the approved legal frameworks and prescribed procedures.  Bangladesh Prime Minister requested the Sri Lankan Prime Minister to support Bangladesh in resolving the Rohingya crisis.

15. Recognizing the threats to pluralistic societies arising from terrorism, violent extremism and radicalization, the two leaders pledged to work together to counteract such challenges in both countries, the region and beyond. To facilitate bilateral cooperation in addressing these complex, shared security challenges, they agreed to work towards setting up a joint institutional mechanism. Bangladesh Prime Minister offered to share Bangladesh’s experience in countering terrorism and violent extremism through a ‘whole-of-society’ approach.

16. The two Prime Ministers emphasized the need for enhanced interaction and increased high-level exchanges including at the level of parliamentarians. Referring to the formation of the Bangladesh-Sri Lanka Parliamentary Friendship Association, the two leaders agreed to revive the Association with newly elected MPs and encouraged the legislators to play catalytic role in deepening relations between the two countries.

17. Both the leaders emphasized on reinvigorating the existing institutional mechanisms between the two countries including the Foreign Office Consultations (FoC), Joint Economic Commission (JEC), sectoral Joint Working Groups (JWGs), Joint Programmes / Work Plans as an important catalyst for further enhancing the overall bilateral relations. In this context, the two leaders agreed to establish a Joint Consultative Commission for Comprehensive Cooperation to be headed by the Foreign Ministers of the two countries with a view to regularly overview the bilateral relations between the two countries. Bangladesh side would forward a draft of an MoU in this regard at the earliest.

18. Referring to the MoU on Economic Partnership signed between the two countries in moving towards a bilateral Free Trade Agreement (FTA), the two leaders reiterated their commitment for an early conclusion of FTA for harnessing the available synergies of bilateral trade which is far below the potential and not commensurate with the political relations. To this effect, the two leaders agreed to immediately complete the joint feasibility study on FTA. Meanwhile, as the first step towards FTA they agreed to work for a bilateral Preferential Trade Agreement (PTA) beginning with a short list of products which could open up opportunities for an expanded trade, investments and tourism in future. Both sides agreed to hold the next meeting of the JWG on Trade at an early date.

19. Both sides agreed to undertake measures for trade facilitation including identification and removal of non-tariff barriers and simplification and harmonization of mutually recognized standards. Both sides also agreed to diversify the basket of tradable goods and look for innovative ways to add fresh impetus to trade and commercial relations. In this context, both sides underscored the need to reduce further the number of items under SAFTA from each other’s negative lists. In this context, emphasis was given on implementation of the Memorandum of Understanding between Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) and the Sri Lanka Standards Institution (SLSI) on Technical Cooperation at an early date.

20. Noting the potential of mutually beneficial collaboration in Pharmaceutical sector, both Prime Ministers agreed to procure quality pharmaceutical products in greater quantities from Bangladesh and to facilitate, simplify and expedite the registration process for Bangladeshi pharmaceutical products.

21. The two leaders underlined shipping as one of the key areas with potential for mutually beneficial cooperation which should result in improved connectivity and open up further opportunities for bilateral trade between the two countries and beyond. Observing that negotiations on the draft Coastal Shipping Agreement and the draft Standard Operating Procedure (SOP) on the Feeder Services between Chattogram and Colombo are at an advanced stage, they agreed to conclude these early. They also instructed for holding the next meetings of the JWG on Shipping and Shipping Secretary level talks at an early date to iron out the pending issues.

22. Both sides noted with satisfaction that a number of Sri Lankan business entities have invested in Bangladesh to the mutual benefit of both parties. Bangladesh welcomed more Sri Lankan investment in sectors such as textiles, knitwear, linen, leather, pharmaceuticals, agro-based industries and steel & engineering, IT, education, health and hospitality etc. Sri Lanka Prime Minister invited the Bangladesh business sector to seek out new opportunities available in Sri Lanka in the sectors of pharmaceutical, value added apparel, food processing, logistics, tourism and IT enable services. Both leaders encouraged for early conclusion of the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement.

23. The two leaders recognized the potential for collaborative partnership between the private sectors of the two countries, particularly in high-end apparel and textiles, information and communication technology and related knowledge industry, jute and jute products, religious and eco-tourism, gems and jewelry and precious metal, agriculture and agro-processing, fisheries–livestock–dairy–horticulture, health management, infrastructure development and construction, pharmaceuticals, energy and power. They underlined that investments from both countries could benefit through increased joint ventures, public-private partnerships. They encouraged sectoral industries, industry associations, chambers, etc. of the two countries for greater dialogue towards beneficial and result-oriented collaboration, including in investments.

24. Given both the countries’ experiences in apparel industries, the two leaders stressed on the follow up on the implementation of the Memorandum of Understanding between Chattogram BGMEA Institute of Fashion and Technology and Sri Lanka Institute of Textile and Apparel.

25. Sri Lankan Prime Minister thanked Bangladesh for hosting a sizable presence of Sri Lankan workers and professionals across manufacturing and service sectors making it one of the largest such presence of Sri Lankan professionals in the region. The two leaders agreed to work towards facilitating easy movement for the nationals of both countries.

26. In order to reap the benefits of wider economic partnership, the leaders also directed the respective concerned authorities for early conclusion of the agreement on customs cooperation between the two countries.

27. Both sides agreed to facilitate mutually beneficial investments in respective Special Economic Zones, Industrial Parks, Hi-Tech Parks, etc. by utilizing the Memorandum of Understanding between the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and the Board of Investment (BoI), Sri Lanka.

28. Two leaders agreed to request their respective Central Banks and other financial institutions to cooperate closely in investments, SWAPs and technical issues.

29. Referring to the accomplishment of the two countries as top IT services outsourcing destinations in the world, the two leaders agreed to encourage the industries of the two countries to use the respective competitive advantages and expertise in the field to further expand market competitiveness. It was also agreed to hold the meeting of the JWG on ICT and related industry to facilitate greater collaboration and partnership between the relevant stakeholders of both countries.

30. The two sides noted with satisfaction the ongoing cooperation in the area of defense through exchange of training and goodwill visits of Navy ships of both the countries.

31. Recognizing the potential of collaboration in higher education, the two leaders emphasized on the implementation of the Memorandum of Understanding between the University Grants Commissions of Bangladesh and Sri Lanka. Building on that, both sides agreed to facilitate closer cooperation between Sri Lanka and Bangladesh higher educational institutions.

32. Sri Lanka appreciated the scholarships offered and facilities extended by Bangladesh to Sri Lankan students in pursuing higher studies, including medical and dental studies in the Government Medical and Dental Colleges. Both the leaders directed relevant officials to expeditiously address the issue of recognition of the medical and dental colleges so that Sri Lankan students may utilize their academic qualifications in Sri Lanka. Bangladesh appreciated Sri Lanka’s support in training Bangladeshi nurses and other health professionals.

33. Recognizing the demographic profile and patterns of the two economies, both sides agreed to collaborate on development of skills and human resources and encourage innovative partnerships. In this context, they welcomed the signing of the Memorandum of Understanding between the two countries on Cooperation for Strengthening Youth Development.

34. Recognizing the potential for cooperation in maritime affairs and blue economy between the two countries, the two leaders agreed to work together to explore new areas and innovative means to tap opportunities in developing the Bay of Bengal into a region of peace, growth and prosperity. Bangladesh side expressed interest in obtaining support from Sri Lanka in deep sea fishing. Bangladesh Prime Minister appreciated Sri Lanka’s leadership role in the Indian Ocean Rim Association (IORA). Sri Lankan Prime Minister congratulated Bangladesh for taking over the Chairmanship of IORA for the term 2021-2023.

35. Recognizing the importance of enhanced air connectivity to promote people-to-people contact, tourism and trade, both sides agreed to initiate flight operation by Bangladesh carriers to Colombo at an early date to meet the growing demand of air traffic between the two countries.

36. Sri Lankan Prime Minister complemented Bangladesh’s advancement in agriculture sector and fresh-water fisheries and expressed interest to benefit from Bangladesh’s experience. They stressed on the implementation of the Memorandum of Understanding to foster comprehensive cooperation in agriculture through collaboration in agro-processing, agro-business, technological innovation, supply chain development involving private sector of the two countries in beneficial manner. Bangladesh offered to host delegations from Sri Lanka for exposure visit to/training in agriculture extension, practices, innovation in rice farming and fresh-water fisheries in Bangladesh. Both sides emphasized on following up on the implementation of the Work Plan signed in 2011 between Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and Sri Lankan Council for Agricultural Research and Policy (SLCARP). Both sides also welcomed the renewal of the Memorandum of Understanding (MoU) between BARC and SLCARP and agreed for its expeditious implementation and follow up.

37. Sri Lanka Prime Minister appreciated Bangladesh’s leadership role in addressing the challenges of climate change as the Chair of the Climate Vulnerable Nations’ Forum (CVF) and invited Bangladesh to join the Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management which was finalized in October 2019 in Colombo. The two leaders agreed to work together at the CVF for addressing the common challenges of climate vulnerabilities of both the countries. Bangladesh offered to share her knowledge, expertise and experience in disaster management and climate change adaptation capabilities with Sri Lanka.

38. Acknowledging growing interaction among the peoples of the two countries, the two leaders agreed to deepen people-to-people contact and cultural exchange particularly by utilizing the Cultural Exchange Programme.

39. Noting the significant potential in tourism particularly regional tourism, the two leaders agreed to work for concluding an MoU on Cooperation in Tourism involving tour operators and other related hospitality sector stakeholders of the two countries and with special focus on joint investment in tourism, marketing and promotional activities, Buddhist circuit and private sectors. In this context, Bangladesh proposed for signing of an MoU on Coastal Cruise Shipping for Tourism between the two countries.

40. Reiterating their commitment to multilateralism, the two sides acknowledged increased interaction and cooperation between the two countries on contemporary multilateral issues like climate change, disaster management, migration, health, peacekeeping, human trafficking etc. at the UN and other regional and international platforms. They further agreed to share respective knowledge, ideas, innovation to effectively realize the Agenda 2030 for sustainable development and the SDGs.

41. The two leaders underlined the need for a prosperous, peaceful, stable, inclusive and sustainable South Asian region. They agreed to deepen cooperation in various sub-regional and regional cooperation mechanisms; and to work towards focused and result-oriented regional economic cooperation in BIMSTEC, SAARC and IORA.

42. Prime Minister Mahinda Rajapaksa conveyed Sri Lanka’s support to the candidate from Bangladesh for the position of Regional Director of the WHO SEARO.

43. The two leaders expressed their deep satisfaction at the signing / renewal of the following bilateral instruments:

a. Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Cooperation for Strengthening Youth Development.

b. Memorandum of Understanding (MoU) between Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy and Bangladesh Agricultural Research Council.

c. Memorandum of Understanding between the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC) of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Directorate of Technical Education (DTE), Ministry of Education of the People’s Republic of Bangladesh on Exchange of Documentation on Vocational Qualification.

d. Memorandum of Understanding between the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the People’s Republic of Bangladesh for Co-operation of Training of Bangladesh Nurses and Healthcare Workers in Sri Lanka.

e. Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation between Lakshman Kadirgamar Institute of International Relations and Strategic Studies and Bangladesh Institute of International & Strategic Studies.

f. Cultural Exchange Programme between the Government of the People Republic of Bangladesh and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Years 2021-2025.

44. The two leaders also directed the relevant offices of both sides to take immediate steps for due implementation and follow up on all bilateral instruments signed between the two countries.

45. Prime Minister Mahinda Rajapaksa appreciated the warm hospitality and courtesies extended to him and his delegation by the government and the people of Bangladesh during the visit.

46. Prime Minister Mahinda Rajapaksa extended an invitation to Prime Minister Sheikh Hasina to undertake a state visit to Sri Lanka in 2022 to coincide with the 50th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between Sri Lanka and Bangladesh. Prime Minister Sheikh Hasina accepted the invitation and expressed her willingness to join the celebration if situation permits.

Dhaka

20 March 2021

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා

2021 මාර්තු 19 සිට 20 දක්වා දිනවල දී මහජන බංග්ලාදේශ ජනරජයේ දී නිරත වූ රාජ්‍ය සංචාරය පිළිබඳ

ඒකාබද්ධ සන්නිවේදනය

 1. මහජන බංග්ලාදේශ ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු ෂෙයික් හසීනා මැතිනියගේ ආරාධනයෙන්, බංග්ලාදේශයේ ජාතියේ පියා වන බංගබන්දු ෂෙයික් මුජිබර් රහ්මාන් මැතිතුමාගේ ජන්ම ශත සංවත්සරය සහ බංග්ලාදේශයට නිදහස ලැබීම පිළිබඳ ස්වර්ණ ජයන්තිය සැමරීමේ උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2021 මාර්තු 19 - 20 දිනවල දී බංග්ලාදේශයේ රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත විය.
 2. 2020 අගෝස්තු මාසයේදී අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත්වීමෙන් පසුව, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් නිරත වන ලද පළමු විදෙස් සංචාරය මෙම රාජ්‍ය සංචාරය බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කරුණකි.
 3. මෙහි දී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා, කලාපීය සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා, මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමා, බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදිපිළි සහ දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා, ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමා, විදේශ ලේකම්තුමා සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් එක් වූහ.
 4. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය විසින් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව, ඩාකා හි හස්රත් ෂාජලාල් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ දී චාරිත්‍රානුකූලව පිළිගැනීමක් සිදුකරනු ලැබීය. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ගෞරව දැක්වීම පිණිස බංග්ලාදේශ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය විසින් මාර්තු 19 වැනි දින රාජ්‍ය භෝජන සංග්‍රහයක් පවත්වන ලදී.
 5. 1971 විමුක්ති යුද්ධයේදී දිවි පිදූවන් සිහි කිරීම සඳහා බංග්ලාදේශයේ සාවාර් හි පිහිටුවන ලද ජාතික දිවි පිදූවන්ගේ ස්මාරකය වෙත ගොස් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊට උපහාර දැක්වීය. එතුමාජාතික දිවි පිදූවන්ගේ අනුස්මරණ පරිශ්‍රයේ දී පැළයක් ද රෝපණය කළේය. ඩාකා හි බංගබන්දු අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයේ දී බංග්ලාදේශ ජාතියේ පියා වන බංගබන්දු ෂෙයික් මුජිබර් රහ්මාන් මැතිතුමාගේ අනුස්මරණය වෙනුවෙන් එතුමා මහත් සේ උපහාර දැක්වීය.
 6. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බංග්ලාදේශජනාධිපති අතිගරු මොහමඩ් අබ්දුල් හමීඩ් මැතිතුමා හමු වූ අතර, මාර්තු 20 වැනි දින අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීය. බංග්ලාදේශ විදේශ අමාත්‍ය ගරු ආචාර්ය ඒ.කේ. අබ්දුල් මෝමන් මැතිතුමා ද අග්‍රාමාත්‍ය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමුවිය.
 7. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, මාර්තු 19 වැනි දින ඩාකා හි ජාතික පෙළපාළි පිටියේ දී පැවති විශේෂ වැඩසටහනේ ‘ගෞරවනීය ආරාධිතයා’ ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය ඉදිරිපිට දී බංගබන්දු අනුස්මරණ දේශනය පැවැත්වීය. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය දේශනයේ දී ජාතියේ පියා වන බංගබන්දු ෂෙයික් මුජිබර් රහ්මාන් මැතිතුමාට සහ ස්වෛරී හා ස්වාධීන බංග්ලාදේශයක් බිහිවීම සඳහා තුඩු දුන් එතුමාගේ දූරදර්ශී නායකත්වයට මහත් සේ උපහාර දැක්වීය. සොනාර් බංග්ලා, ‘සමෘද්ධිමත් ස්වර්ණමය බෙංගාලය’ පිළිබඳ එතුමාගේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීම සඳහා බංගබන්දු මැතිතුමාගේ සාරවත් උරුමය සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳව එතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියට ප්‍රශංසා කළේය.
 8. වසංගත තත්ත්වය මධ්‍යයේ වුව ද, මෙම අවස්ථාව අලංකාර කරමින් ඊට සහභාගී වීම සහ බංග්ලාදේශය සහ එහි ජනතාව කෙරෙහි එතුමා දක්වන සහයෝගිතාව ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සිය ස්තූතිය පුද කළාය.
 9. අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2021 මාර්තු 20 වැනි දින ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර, දෙරට අතර පවතින විශිෂ්ට ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහ මිත්‍රත්වය පිළිබිඹු කරමින් එය මහත් උණුසුම් සුහදතාවයෙන් සලකුණු විය. නායකයින් දෙපළ බංග්ලාදේශ - ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවල සියලු අංශ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර, සමකාලීන ජාත්‍යන්තර හා කලාපීය පොදු අවශ්‍යතා පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කළහ. ඉතිහාසය, සම්ප්‍රදාය, සංස්කෘතිය සහ දෙරට අතර පවතින පොදු සමානකම් රාශියක් පිළිබඳව ඔවුහු සිහිපත් කළහ. දෙරටේ ජනතාවගේ අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභය සඳහා ස්වෛරීභාවය, සමානාත්මතාවය, මිත්‍රත්වය, විශ්වාසය සහ අවබෝධය මත පදනම් වූ ප්‍රායෝගික හා පරිණත ප්‍රවේශයකින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ස්ථිර කැපවීම නැවත අවධාරණය කළහ.
 10. බංග්ලාදේශයේ කොවිඩ්-19 වසංගතය ඵලදායී ලෙස හසුරුවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියගේ නායකත්වය අගය කළේය. ‘සාර්ක් කොවිඩ්-19 හදිසි අරමුදල’ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට කොවිඩ්-19 ආශ්‍රිත වෛද්‍ය උපාංග ලබා දීම මඟින් රජය දැක්වූ සහයෝගයට එතුමා ස්තූතිය පුද කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 වසංගතය සමඟ සාර්ථක ලෙස කටයුතු කිරීමේ දී ආදර්ශමත් නායකත්වයක් ලබා දීම පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ප්‍රශංසා කළාය. වසංගතය පැවති සමයේ දී එකිනෙකාගේ ජාතිකයින් වෙත ලබා දෙන ලද කොන්සියුලර් සහාය හා නැවත සියරට පැමිණවීමේ සේවාවන් නායකයන් දෙපළම අගය කළහ.
 11. අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියඅග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජනතා හිතවාදී නායකත්වය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට ගන්නා ලද පියවර සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සාධාරණ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වූ දැක්ම අගය කළාය. ජාතික සමගිය, සංහිඳියාව සහ සංවර්ධනය උදෙසා එතුමාගේ රජය දරන ප්‍රයත්නය ද එතුමියගේ ඇගයීමට ලක් විය. නායකයන් දෙපළම ඔවුන්ගේ රටවල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආයතනිකකරණය කිරීම ද අගය කළහ.
 12. අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියගේ දූරදර්ශී නායකත්වය යටතේ, පසුගිය දශකය තුළදී බංග්ලාදේශයේ සිදු වූ දැවැන්ත සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ආහාර ස්වයංපෝෂිතභාවය, දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම, බලශක්ති උත්පාදනය, කෘෂිකර්මාන්තය, ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, කාර්මීකරණය, සේවා අංශය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ඩිජිටල්කරණය, ආපදා කළමනාකරණය, කාන්තා සවිබල ගැන්වීම, දේශගුණික විපර්යාස අනුවර්තනය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, අධ්‍යාපනය යනාදී ක්ෂේත්‍රවල ලබා ඇති ජයග්‍රහණ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රශංසා කළේය. කොවිඩ්-19 වසංගතය මධ්‍යයේ වුවද බංග්ලාදේශයේ පවතින සිත් ඇදගන්නා සුළු ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව ද එතුමා ප්‍රශංසා කළේය. සංවර්ධනය සඳහා බංග්ලාදේශයේ ගෝලීය නායකත්වය සහ ලෝකයේ සාමය, ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ලබා දෙන දායකත්වය එතුමා පිළිගත්තේය. ගෝලීය වසංගතයේ අභියෝග මධ්‍යයේ වුවද, අවම සංවර්ධිත රටක සිට සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක් කරා රට ගෙන යාම පිළිබඳව එතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියට සුබ පැතුවේය.
 13. ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිසටනේ දී ලබා දුන් නොසැලෙන සහයට සහ මෙම සන්දර්භය තුළ, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය (UNHRC) සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ඇතුළු ජාත්‍යන්තර වේදිකාවල දී ශ්‍රී ලංකාවට සහය දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියට සහ බංග්ලාදේශ රජයට ස්තූතිය පුද කළේය. ජිනීවා හිදී පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වැනි සැසිවාරයේ දී බංග්ලාදේශය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි ද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විශ්වාසය පළ කළේය.
 14. රඛයින් ප්‍රාන්තයෙන් බලහත්කාරයෙන් අවතැන් කරන ලදමිලියන 1.1 ක් වූ රෝහින්ග්‍යා වැසියන්ට රැකවරණය හා මානුෂීය ආධාර සැපයීම සම්බන්ධයෙන් බංග්ලාදේශ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය දැක්වූ ත්‍යාගශීලීභාවය ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා අගය කළේය. රෝහින්ග්‍යා වැසියන් සිය මව්බිමට ස්වේච්ඡාවෙන්, ආරක්ෂිතව, කඩිනමින්, ගෞරවනීයව හා තිරසාර ලෙස නැවත පැමිණීමේ වැදගත්කම අග්‍රාමාත්‍යවරු දෙපළම නැවත අවධාරණය කළහ. අසල්වැසි රටවල අවතැන්වූවන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නිවාස සපයන අතර, අනුමත නීතිමය රාමු සහ නියමිත ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව කටයුතු කරමින්, ගැටළු විසඳීම සඳහා සෑම විටම එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කැපවී සිටී. රෝහින්ග්‍යා අර්බුදය විසඳීම සඳහා බංග්ලාදේශයට සහාය දෙන ලෙස බංග්ලාදේශ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ශ්‍රී ලංකා අග්‍රමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියාය.
 15. ත්‍රස්තවාදය, ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය සහ රැඩිකලීකරණය හේතුවෙන්බහුත්වවාදී සමාජවලට එරෙහිව පැන නගින තර්ජන හඳුනා ගනිමින්, දෙරටේම, කලාපය තුළ සහ ඉන් ඔබ්බෙහි පවත්නා එවැනි අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා නායකයින් දෙපළ එක්ව කටයුතු කරන බවට ප්‍රතිඥා දුන්හ. මෙම සංකීර්ණ, පොදු ආරක්ෂක අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම පිණිස ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ඒකාබද්ධ ආයතනික යාන්ත්‍රණයක් සැකසීමට කටයුතු කිරීමට ඔවුහු එකඟ වූහ. ත්‍රස්තවාදය සහ ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදයට එරෙහි බංග්ලාදේශයේ අත්දැකීම් ‘සමස්ත සමාජයේ’ ප්‍රවේශයක් හරහා බෙදාහදා ගැනීමට බංග්ලාදේශ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ඉදිරිපත් වූවාය.
 16. දෙරට අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ  සහපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මට්ටම ඇතුළුව ඉහළ මට්ටමේ හුවමාරු කිරීම් ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරුන් දෙපළම අවධාරණය කළහ. බංග්ලාදේශ-ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මිත්‍රත්ව සංගමය පිහිටුවීම පිළිබඳව සඳහන් කරමින්, අලුතින් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ සංගමය පුනර්ජීවනය කිරීමට නායකයන් දෙදෙනා එකඟ වූ අතර, දෙරට අතර සබඳතා ගැඹුරු කිරීම සඳහා උත්ප්‍රේරක කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායකයින් දිරිමත් කළහ.
 17. සමස්ත ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැදගත් උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස විදේශ කාර්යාල උපදේශන (FoC), ඒකාබද්ධ ආර්ථික කොමිෂන් සභාව (JEC), ආංශික ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් (JWGs), ඒකාබද්ධ වැඩසටහන්/ වැඩ සැලසුම් ඇතුළුවදෙරට අතර පවත්නා ආයතනික යාන්ත්‍රණයන් යලි පණගැන්වීම පිළිබඳව නායකයින් දෙපළම අවධාරණය කළහ. මෙම සන්දර්භය තුළ, දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින් යුතුව දෙරටේ විදේශ අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විස්තීර්ණ සහයෝගීතාව සඳහා ඒකාබද්ධ උපදේශන කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා නායකයන් දෙදෙනා එකඟ වූහ. මේ සම්බන්ධයෙන් වන අවබෝධතා ගිවිසුමක කෙටුම්පතක් කඩිනමින් බංග්ලාදේශ පාර්ශ්වය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
 18. ද්විපාර්ශ්වික නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් (FTA)කරා යාම සඳහා දෙරට අතර අත්සන් තබා ඇති ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම ගැන සඳහන් කරමින්, නායකයින් දෙදෙනා දේශපාලන සබඳතා සමඟ නොගැළපෙන ලෙස ඉතා පහළ මට්ටමේ විභවයක පවතින, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ සහජීවනය උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමට කඩිනමින් එළඹීමට ඇති කැපවීම යළිත් අවධාරණය කළහ. මේ සඳහා ද්විපාර්ශ්වික නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය වහා නිමකිරීමට නායකයන් දෙදෙනා එකඟ වූහ. මේ අතර, ද්විපාර්ශ්වික නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමෙහි පළමු පියවර ලෙස, අනාගතයේ දී පුළුල් වෙළඳාමක්, ආයෝජන සහ සංචාරක ව්‍යාපාරයක් සඳහා අවස්ථා විවර කළ හැකි කෙටි නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවක් සමඟින් ආරම්භ වන ද්විපාර්ශ්වික වරණීය වෙළඳ ගිවිසුමක් (PTA) සඳහා කටයුතු කිරීමට ඔවුහු එකඟ වූහ. වෙළඳාම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ මීළඟ රැස්වීම නොබෝ දිනකින් පැවැත්වීමට දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූහ.
 19. තීරුබදු නොවන බාධක හඳුනා ගැනීම හා ඉවත් කිරීම සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පිළිගත් ප්‍රමිතීන් සරල කිරීම හා එකඟ කිරීම ඇතුළුව වෙළඳ පහසුකම් සැපයීම සඳහා පියවර ගැනීමට දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූහ. වෙළඳාම් කළ හැකි භාණ්ඩ ගොන්න විවිධාංගීකරණය කිරීමටත් වෙළඳ හා වාණිජ සබඳතාවලට නැවුම් ශක්තියක් එක් කිරීම සඳහා නව්‍ය ක්‍රම සොයා ගැනීමටත් දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූහ. මෙම සන්දර්භය තුළ, දෙපාර්ශ්වයම එකිනෙක පාර්ශ්වයන්හි ඍණාත්මක ලැයිස්තුවලින් සෆ්ටා ගිවිසුම යටතේ පවතින අයිතම අංඛ්‍යාවතවදුරටත් අඩු කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළහ. මෙම සන්දර්භය තුළ තාක්ෂණික සහයෝගීතාව පිළිබඳ බංග්ලාදේශ ප්‍රමිති සහ පරීක්ෂණ ආයතනය (BSTI) සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) අතර අවබෝධතා ගිවිසුම කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අවධාරණය කෙරිණි.
 20. ඖෂධ අංශයේ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වාසිදායකවියහැකි සහයෝගීතාවය සඳහන් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරු දෙපළම බංග්ලාදේශයෙන් ගුණාත්මක ඖෂධ නිෂ්පාදන වැඩි ප්‍රමාණයකින් මිලදී ගැනීමට මෙන්ම, බංග්ලාදේශ ඖෂධ නිෂ්පාදන සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කිරීම, සරල කිරීම හා කඩිනම් කිරීමට දඑකඟ වූහ.
 21. නැව්ගත කිරීම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වාසිදායක සහයෝගීතාවයකට විභවයක් ඇති ප්‍රධාන අංශයක් ලෙසනායකයන් දෙදෙනා විසින් අවධාරණය කරන ලද අතර, එමඟින් සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කරමින්, දෙරට අතර සහ ඉන් ඔබ්බට ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සඳහා තවදුරටත් අවස්ථා විවෘත වේ. වෙරළබඩ නැව්ගත කිරීමේ ගිවිසුම සහ චැටෝග්‍රෑම් සහ කොළඹ අතර පෝෂක සේවා පිළිබඳ සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටියේ (SOP) කෙටුම්පත පිළිබඳ සාකච්ඡා දියුණු මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය කරමින්, ඒවට ඉක්මනින් එළඹීමට ඔවුහු එකඟ වූහ. ඉතිරිව ඇති ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සඳහා, නැව්ගත කිරීම පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ මීළඟ රැස්වීම් හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ ලේකම් මට්ටමේ සාකච්ඡා ඉක්මනින් පැවැත්වීමට ද ඔවුහු උපදෙස් දුන්හ.
 22. දෙපාර්ශ්වයම අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික ආයතන ගණනාවක් බංග්ලාදේශයේ ආයෝජනය කර ඇති බව දෙපාර්ශ්වයම සතුටින් සඳහන් කළහ. රෙදිපිළි, ගෙතූ ඇඳුම්, ලිනන්, සම්, ඖෂධ, කෘෂි පාදක කර්මාන්ත සහ වානේ සහ ඉංජිනේරු කටයුතු, තොරතුරු තාක්ෂණ, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සහ ආගන්තුක සත්කාර වැනි අංශ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයෝජන බංග්ලාදේශය විසින් වැඩි වශයෙන් පිළිගනු ලැබීය. ඖෂධ, අගය එකතු කළ ඇඟලුම්, ආහාර සැකසුම්, සැපයුම් සේවා, සංචාරක කටයුතු හා තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා යන අංශයන්හි නව අවස්ථා සොයා ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා බංග්ලාදේශ ව්‍යාපාරික අංශයට ආරාධනා කළේය.නායකයන් දෙපළම ද්විපාර්ශ්වික ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂණ ගිවිසුම කඩිනමින් අවසන් කිරීම දිරිමත් කළහ.
 23. දෙරටේ පෞද්ගලික අංශ අතර, විශේෂයෙන් ඉහළ පෙළේ ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය සහ අදාළ දැනුම කර්මාන්තය, හනසහ හන නිෂ්පාදන, ආගමික හා පරිසර සංචාරකකටයුතු, මැණික්, ස්වර්ණාභරණ සහ වටිනා ලෝහ, කෘෂිකාර්මික හා කෘෂි සැකසුම්, ධීවර - පශු සම්පත් - කිරි - උද්‍යාන විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා ඉදිකිරීම්, ඖෂධ, බලශක්තිය සහ විදුලි බලය වැනි ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගීතා හවුල්කාරිත්වය පිළිබඳ විභවය නායකයින් දෙදෙනා හඳුනා ගත්හ. දෙරටේ ආයෝජනවලට හවුල් ව්‍යාපාර, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය තුළින් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ. ආයෝජන ඇතුළුව, වාසිදායක සහ ප්‍රතිඵල මත පදනම් වූ සහයෝගීතාව පිළිබඳ සංවාදය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔවුහු දෙරටේ ආංශික කර්මාන්ත, කර්මාන්ත සංගම්, වාණිජ මණ්ඩල ආදිය දිරිමත් කළහ.
 24. ඇඟලුම් කර්මාන්ත පිළිබඳ දෙරටේ අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් නායකයින් දෙදෙනා චැටෝග්‍රෑම් බීජීඑම්ඊඒ විලාසිතා හා තාක්ෂණ ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පසු විපරම පිළිබඳව අවධාරණය කළහ.
 25. නිෂ්පාදන හා සේවා අංශයන්හිශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් සහ වෘත්තිකයන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සඳහා සත්කාරකත්වය සැපයීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා බංග්ලාදේශයට ස්තූතිය පුද කළේය. දෙරටේ ජාතිකයින්ට පහසුවෙන් ගමන් කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට කටයුතු කිරීමට නායකයන් දෙදෙනා එකඟ වූහ.
 26. පුළුල් ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා දෙරට අතර රේගු සහයෝගීතාව පිළිබඳ ගිවිසුමෙහි කටයුතුඉක්මණින් නිම කරන ලෙස නායකයින් අදාළ බලධාරීන්ට නියම කළේය.
 27. බංග්ලාදේශ ආයෝජන සංවර්ධන අධිකාරිය (BIDA) සහශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මණ්ඩලය (BoI) අතර අවබෝධතා ගිවිසුම භාවිතා කරමින් අදාළ විශේෂ ආර්ථික කලාප, කාර්මික උද්‍යාන, අධි තාක්‍ෂණික උද්‍යාන ආදියෙහි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් වාසිදායක ආයෝජන සඳහා පහසුකම් සැලසීමට දෙපාර්ශ්වයම එකඟ විය.
 28. ආයෝජන, විනිමය හුවමාරුසහ තාක්ෂණික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සමීපව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස නායකයන් දෙපළම තම මහ බැංකු සහ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටීමට එකඟ වූහ.
 29. ලෝකයේ ඉහළම තොරතුරු තාක්‍ෂණ සේවාසඳහා බාහිර සේවා සපයන ස්ථාන ලෙස දෙරටේ සාධනය ගැන සඳහන් කරමින්, නායකයින් දෙපළ වෙළඳපල තරඟකාරිත්වය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම පිණිස, අදාළ තරඟකාරී වාසි සහ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ දැනුම භාවිතා කිරීම සඳහා දෙරටේ කර්මාන්ත දිරිමත් කිරීමට එකඟ වූහ. දෙරටේ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් අතර වැඩි සහයෝගීතාවයක් හා හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ රැස්වීම පැවැත්වීමට ද එකඟ විය.
 30. දෙරටේ නාවිකහමුදා නෞකාවල පුහුණුව හා සුහද චාරිකා හුවමාරු කර ගැනීම තුළින් ආරක්ෂක ක්‍ෂේත්‍රයේ පවත්නා අඛණ්ඩ සහයෝගීතාවය දෙපාර්ශ්වයම සතුටින් සඳහන් කළහ.
 31. උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වියහැකි සහයෝගීතාව හඳුනාගනිමින්,නායකයන් දෙදෙනා බංග්ලාදේශයේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා අතර අවබෝධතා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අවධාරණය කළහ. ඒ මත පදනම්ව, ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන අතර සමීප සහයෝගීතාවයකට පහසුකම් සැලසීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූහ.
 32. රජයේ වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාලවල වෛද්‍ය හා දන්ත අධ්‍යයන ඇතුළු උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීම සඳහා බංග්ලාදේශය මඟින් ශ්‍රී ලංකා සිසුන්ට ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව හා පහසුකම් ශ්‍රී ලංකාව අගය කළේය. ශ්‍රීලාංකික සිසුන්ට සිය අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වන පරිදි, වෛද්‍ය හා දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාල පිළිගැනීමේ ගැටළුව කඩිනමින් විසඳන ලෙස නායකයන් දෙදෙනාම අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්හ. බංග්ලාදේශ හෙදියන් සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් පුහුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දක්වන සහයෝගය බංග්ලාදේශය අගය කළේය.
 33. දෙරටේ ආර්ථිකයන්හි ජන විකාශන පැතිකඩ සහ රටාවන් හඳුනා ගනිමින්, කුසලතා හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමටත් නව්‍ය හවුල්කාරිත්වයන් දිරිමත් කිරීමටත් දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූහ. මෙම සන්දර්භය තුළ දෙරට අතර තරුණ සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන සහයෝගිතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම ඔවුන් පිළිගත්තේය.
 34. දෙරට අතර සමුද්‍රීය කටයුතුවල සහ නිල් ආර්ථිකයේ වියහැකි සහයෝගීතාවය හඳුනාගනිමින්, බෙංගාල බොක්ක සාමය, වර්ධනය සහ සමෘද්ධිය සහිත කලාපයක් බවට පත්කිරීමේ අවස්ථාවන් උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා නව ක්ෂේත්‍ර සහ නව්‍ය ක්‍රම ගවේෂණය කිරීමට එක්ව කටයුතු කිරීමටනායකයින් දෙපළ එකඟ වූහ. ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහය ලබා ගැනීමට බංග්ලාදේශ පාර්ශ්වය කැමැත්ත පළ කළේය. ඉන්දියානු සාගර වටද්දර රටවල සංගමය (IORA) තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්ව කාර්යභාරය බංග්ලාදේශ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය අගය කළාය. 2021-2023 කාල සීමාව සඳහා ඉන්දියානු සාගර වටද්දර රටවල සංගමයේසභාපති ධුරය භාර ගැනීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා බංග්ලාදේශයට සුබ පැතුවේය.
 35. පුද්ගලාන්තර සබඳතා, සංචාරක කටයුතු හා වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, වැඩි දියුණු කරන ලද ගුවන් සම්බන්ධතාවයේ වැදගත්කම වටහා ගත් දෙපාර්ශ්වයම දෙරට අතර වැඩිවන ගුවන් ගමනාගමන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා නොබෝ දිනකින් කොළඹට බංග්ලාදේශ ගුවන් යානා මගින් ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට එකඟ වූහ.
 36. බංග්ලාදේශයේ කෘෂිකාර්මික අංශයේ සහ මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ දියුණුව පිළිබඳව ප්‍රශංසා කළ ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා,බංග්ලාදේශයේ අත්දැකීම්වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා කැමැත්ත පළ කළේය. දෙරටේ පෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කර ගනිමින්, කෘෂිකාර්මික සැකසුම්, කෘෂි ව්‍යාපාර, තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදන, සැපයුම් දාම සංවර්ධනය පිළිබඳ සහයෝගීතාව තුළින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු හා සම්බන්ධ පුළුල් සහයෝගීතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඔවුහු අවධාරණය කළහ. කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය, පුහුණුවීම්, වී ගොවිතැනේ නවෝත්පාදනයන් සහ බංග්ලාදේශයේ මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳ හුරුපුරුදු වීමේ චාරිකා/ පුහුණුවීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත කණ්ඩායම්වලට සත්කාරකත්වය සැපයීමට බංග්ලාදේශය ඉදිරිපත් විය. බංග්ලාදේශ කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කවුන්සිලය (BARC) සහ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය (SLCARP) අතර 2011 දී අත්සන් තබන ලද වැඩ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව දෙපාර්ශ්වයම අවධාරණය කළහ. බංග්ලාදේශ කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කවුන්සිලය සහ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම අලුත් කිරීම ද දෙපාර්ශ්වයම පිළිගත් අතර එය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසු විපරම් කිරීම සඳහා එකඟ විය.
 37. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳඅවදානම දරන ජාතීන්ගේ සංසදයේ (CVF) මුලසුන දරන රට ලෙස දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ අභියෝග පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් බංග්ලාදේශයේ නායකත්ව කාර්යභාරය අගය කළ ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා, 2019 ඔක්තෝබර් මාසයේ කොළඹ දී කටයුතු අවසන් කරන ලද තිරසාර නයිට්‍රජන් කළමනාකරණය පිළිබඳ කොළඹ ප්‍රකාශයට එක්වන ලෙස බංග්ලාදේශයට ආරාධනා කළේය. දෙරටේ දේශගුණික අවදානම පිළිබඳ පොදු අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අවදානම දරන ජාතීන්ගේ සංසදයේ දී එක්ව කටයුතු කිරීමට නායකයන් දෙදෙනා එකඟ වූහ. ආපදා කළමනාකරණය සහ දේශගුණික විපර්යාස අනුවර්තනය වීමේ හැකියාවන් පිළිබඳ සිය දැනුම, විශේෂඥතාව සහ පළපුරුද්ද ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බෙදාහදාගැනීමට බංග්ලාදේශය ඉදිරිපත් විය.
 38. දෙරටේ ජනතාව අතර වර්ධනය වන අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිගත් නායකයන් දෙපළ, විශේෂයෙන් සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන උපයෝගී කර ගනිමින් ජනතාව අතර සම්බන්ධතා හා සංස්කෘතික හුවමාරුව පුළුල් කිරීම සඳහා එකඟ වූහ.
 39. විශේෂයෙන් කලාපීය සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුළුව, සංචාරක කර්මාන්තයේපවතින සැලකිය යුතු අවස්ථා පිළිබඳව සඳහන් කරමින්, සංචාරක, අලෙවිකරණ සහ ප්‍රවර්ධන කටයුතු, බෞද්ධ චාරිකා සහ පෞද්ගලික අංශවල ඒකාබද්ධ ආයෝජන කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් සහ සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් සහ දෙරටේ ආගන්තුක සත්කාර අංශයේ පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සංචාරක සහයෝගිතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම සඳහා කටයුතු කිරීමට නායකයින් දෙදෙනා එකඟ වූහ. මෙම සන්දර්භය තුළ දෙරට අතර සංචාරක කටයුතු සඳහා සුඛෝපභෝගී වෙරළබඩ සංචාරක නෞකා පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමට බංග්ලාදේශය යෝජනා කළේය.
 40. බහුපාර්ශ්වීයත්වය සඳහා වූ ඔවුන්ගේ කැපවීම යළිත් අවධාරණය කරමින්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ අනෙකුත් කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර වේදිකාවලදී දේශගුණික විපර්යාස, ආපදා කළමනාකරණය, සංක්‍රමණ, සෞඛ්‍ය, සාම සාධක, මිනිස් ජාවාරම් වැනි සමකාලීන බහුපාර්ශ්වික කාරණා සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර වැඩි අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ සහයෝගීතාව පිළිගත්තේය. තවදුරටත්, තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වන 2030 න්‍යාය පත්‍රය ඵලදායී ලෙස සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අදාළ දැනුම, අදහස්, නව්‍යකරණයන් බෙදාහදා ගැනීමට ඔවුහු එකඟ වූහ.
 41. සමෘද්ධිමත්, සාමකාමී, ස්ථාවර, සියල්ල ඇතුළත් සහ තිරසාර දකුණු ආසියානු කලාපයක අවශ්‍යතාවය නායකයින් දෙදෙනා අවධාරණය කළහ.විවිධ උප කලාපීය සහ කලාපීය සහයෝගීතා යාන්ත්‍රණයන්හි සහයෝගීතාව පුළුල් කිරීමට සහ බිම්ස්ටෙක් (BIMSTEC), සාර්ක් (SAARC) සහ අයෝරා (IORA) යන සංසදවල ඉලක්කගත හා ප්‍රතිඵල මත පදනම් වූ කලාපීය ආර්ථික සහයෝගීතාව සඳහා කටයුතු කිරීමට ඔවුහු එකඟ වූහ.
 42. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේඅග්නිදිග ආසියා කලාපීය කාර්යාලයේකලාපීය අධ්‍යක්ෂ ධුරය සඳහා ඉදිරිපත් වන බංග්ලාදේශයේ අපේක්ෂකයාට ශ්‍රී ලංකාවේ සහයෝගය ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රකාශ කළේය.
 43. පහත සඳහන් ද්විපාර්ශ්විකලේඛනවලට අත්සන් තැබීම/ අලුත් කිරීම පිළිබඳව නායකයන් දෙදෙනා සිය බලවත් තෘප්තිය ප්‍රකාශ කළහ:

. තරුණ සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන සහයෝගිතාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ රජය සහ මහජන බංග්ලාදේශ ජනරජයේ රජය අතර  අවබෝධතා ගිවිසුම.

ආ. ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය සහ බංග්ලාදේශ කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ සභාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුම.

ඇ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC) සහ මහජන බංග්ලාදේශ ජනරජයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කාර්මික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (DTE) අතර වෘත්තීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රලේඛන හුවමාරුව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම.

ඈ. බංග්ලාදේශ හෙදියන් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ දී පුහුණු කිරීම පිළිබඳ සහයෝගීතාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ රජය සහ මහජන බංග්ලාදේශ ජනරජයේ රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම.

ඉ. ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ජාත්‍යන්තර සබඳතා හා උපායමාර්ගික අධ්‍යයන ආයතනය සහ බංග්ලාදේශ ජාත්‍යන්තර හා උපායමාර්ගික අධ්‍යයන ආයතනය අතර සහයෝගීතාව පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම.

ඊ.  2021-2025 කාලසීමාව සඳහා මහජන බංග්ලාදේශ ජනරජයේ රජය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ රජය අතර සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන.

 1. දෙරට අතර අත්සන් තබාඇති සියලුම ද්විපාර්ශ්වික ලේඛන නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස නායකයන් දෙපළම අදාළ කාර්යාලවලට උපදෙස් දුන්හ.
 2. මෙම සංචාරයේදී බංග්ලාදේශ රජය සහ එහි ජනතාව විසින් එතුමාට සහ එතුමාගේ දූත පිරිසට දැක්වූ උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය සහ අනුග්‍රහය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගය කළේය.
 3. ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාපිහිටුවීම පිළිබඳ 50 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව 2022 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනියට ආරාධනා කළේය. එම ආරාධනය පිළිගත් අග්‍රාමාත්‍ය ෂෙයික් හසීනා මැතිනිය, තත්ත්වය අනුව ඉඩ ලැබෙන පරිදි එම සැමරුමට එක්වීම සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළාය.

ඩාකා

2021 මාර්තු 20 වැනි දින

....................................

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பிரதமர் மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் 2021 மார்ச் 19 - 20 வரையான பங்களாதேஷ் மக்கள் குடியரசிற்கான அரச விஜயம் குறித்த கூட்டு அறிக்கை

 1. பங்களாதேஷ் மக்கள் குடியரசின் பிரதமர் மாண்புமிகு ஷேக் ஹசீனா அவர்களின் அழைப்பின் பேரில், பங்களாதேஷின் தேசபிதா பங்கபந்து ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் நூற்றாண்டு பிறந்த தினம் மற்றும் பங்களாதேஷின் சுதந்திரத்தின் பொன்விழாவைக் குறிக்கும் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்பதற்காக, இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ, 2021 மார்ச் 19 - 20 வரையான காலப்பகுதிக்கு பங்களாதேஷுக்கான அரச விஜயமொன்றை மேற்கொண்டிருந்தார்.
 1. 2020 ஆகஸ்டில் பிரதமராகப் பதவியேற்றதன் பின்னர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மேற்கொண்ட முதலாவது வெளிநாட்டு விஜயம் இதுவாகும்.
 1. கல்வி அமைச்சர், பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான இராஜாங்க அமைச்சர், பணம் மற்றும் மூலதனச் சந்தை மற்றும் நிறுவனச் சீர்திருத்தங்களுக்கான இராஜாங்க அமைச்சர், பத்திக், கைத்தறித் துணி மற்றும் உள்ளூர் ஆடைப் பொருட்களுக்கான இராஜாங்க அமைச்சர் மற்றும் கிராமப்புற வீட்டுவசதி மற்றும் கட்டுமான மற்றும் கட்டிடப் பொருள் தொழில்துறை இராஜாங்க அமைச்சர், பிரதமரின் செயலாளர், வெளியுறவுச் செயலாளர் மற்றும் இலங்கையின் சிரேஷ்ட அரச அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர் மட்டக் குழுவினர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடன் கலந்து கொண்டனர்.
 1. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை வரவேற்ற பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, டாக்காவின் ஹஸ்ரத் ஷாஜலால் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சம்பிரதாயபூர்வமான வரவேற்பினை அளித்தார். பிரதமர் ராஜபக்ஷவிற்கு பங்களாதேஷ் பிரதமர் மார்ச் 19ஆந் திகதி அரச விருந்துபசாரமொன்றை வழங்கினார்.
 1. 1971 விடுதலைப் போரின் தியாகிகளின் நினைவாக பங்களாதேஷின் சவாரில் உள்ள தேசிய தியாகிகள் நினைவுச்சின்னத்தில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அஞ்சலி செலுத்தினார். தேசிய தியாகிகள் நினைவு வளாகத்தில் மரக்கன்றொன்றையும் நட்டார். பங்களாதேஷ் தேசபிதா பங்கபந்து ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் நினைவாக டாக்காவின் பங்கபந்து நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் அவர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
 1. பங்களாதேஷ் ஜனாதிபதி மாண்புமிகு முஹம்மத் அப்துல் ஹமீத் மற்றும் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் மார்ச் 20ஆந் திகதி பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இருதரப்புக் கலந்துரையாடல்களில் ஈடுபட்டார். பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் பங்களாதேஷ் வெளிநாட்டு அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி ஏ.கே. அப்துல் மொமன் பிரதமர் ராஜபக்ஷவை மரியாதை நிமித்தம் சந்தித்தார்.
 1. மார்ச் 19ஆந் திகதி டாக்காவின் தேசிய அணிவகுப்பு மைதானத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா முன்னிலையில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பங்கபந்து நினைவு சொற்பொழிவை 'கௌரவ விருந்தினராக' நிகழ்த்தினார். தேசபிதா பங்கபந்து ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானுக்கும், இறையாண்மை மற்றும் சுதந்திரம் மிகுந்த பங்களாதேஷின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுத்த அவரது தொலைநோக்குத் தலைமைத்துவத்திற்கும் தனது உரையில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மிகுந்த அஞ்சலி செலுத்தினார். 'சோனார் பங்களா', 'செழிப்பான தங்க வங்கம்' பற்றிய பங்கபந்துவின் கனவை நனவாக்கும் முகமாக, அவரது வளமான பாரம்பரியத்தை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் சென்றமைக்காக பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவைப் பாராட்டினார்.
 1. தொற்றுநோயின் போதும் இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்து கௌரவித்தமைக்காகவும், பங்களாதேஷ் மற்றும் அதன் மக்கள் மீது தனது ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தியமைக்காகவும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு தனது உரையில் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நன்றிகளைத் தெரிவித்தார்.
 1. பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோர் 2021 மார்ச் 20ஆந் திகதி இருதரப்புக் கலந்துரையாடல்களில் ஈடுபட்டனர். இரு தலைவர்களும் பங்களாதேஷ் - இலங்கை உறவுகளின் அனைத்து அம்சங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடியதுடன், பொதுவான நலன்களின் சமகால சர்வதேச மற்றும் பிராந்தியப் பிரச்சினைகள் குறித்தும் கலந்துரையாடினர். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வரலாறு, பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் மற்றும் ஏனைய பொதுவான தன்மைகளின் பகிரப்பட்ட பிணைப்புக்களை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தனர். இரு நாடுகளினதும் மக்களின் பரஸ்பர நலனுக்காக இறையாண்மை, சமத்துவம், நட்பு, நம்பிக்கை மற்றும் புரிதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு நடைமுறை மற்றும் முதிர்ந்த அணுகுமுறையுடன் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான உறுதியான நம்பிக்கையை அவர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.
 1. பங்களாதேஷில் கோவிட்-19 தொற்றுநோய் நிலைமையை திறம்படக் கையாண்ட பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் தலைமைத்துவத்தை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பாராட்டினார். 'சார்க் கோவிட்-19 அவசர நிதியத்தின்' கீழ் இலங்கைக்கு கோவிட்-19 தொடர்பான மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்கியமைக்காக அவருக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்தார். இலங்கையில் கோவிட்-19 தொற்றுநோயை வெற்றிகரமாகக் கையாள்வதிலான பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் முன்மாதிரியான தலைமைத்துவத்திற்காக பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்தார். தொற்றுநோயின் போது இரு தரப்பினரும் இரு நாடுகளினதும் பிரஜைகளுக்கு வழங்கிய கொன்சியூலர் மற்றும் திருப்பி அனுப்பும் சேவைகளை இரு தலைவர்களும் பாராட்டினர்.
 1. பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் மக்கள் சார்பு மிகுந்த தலைமைத்துவம், உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மற்றும் இலங்கையின் சமமான சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்தியை நிறைவேற்றுவதற்கான பார்வை ஆகியவற்றை பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பாராட்டினார். தேசிய ஒற்றுமை, நல்லிணக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான அவரது அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளையும் பாராட்டினார். இரு தலைவர்களும் அந்தந்த நாடுகளில் ஜனநாயகத்தின் நிறுவனமயமாக்கலைப் பாராட்டினர்.
 1. பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் தொலைநோக்கு மிகுந்த தலைமைத்துவத்தின் கீழ், கடந்த தசாப்தத்தில் பங்களாதேஷின் மகத்தான சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்தியையும், உணவுத் தன்னிறைவு, வறுமை ஒழிப்பு, எரிசக்தி உற்பத்தி, விவசாயம், கிராமப்புற மேம்பாடு, தொழில்மயமாக்கல், சேவைத் துறை, தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம், டிஜிட்டல்மயமாக்கல், இடர் முகாமைத்துவம், பெண்கள் அதிகாரம், காலநிலை மாற்றத் தழுவல், உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி, கல்வி ஆகியவற்றிலான பங்களாதேஷின் சாதனைகளை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பாராட்டினார். கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு மத்தியிலும் பங்களாதேஷின் ஈர்க்கக்கூடிய பொருளாதார அபிவிருத்தியை அவர் பாராட்டினார். உலகில் அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்துவதில் பங்களாதேஷின் உலகளாவிய தலைமையை அவர் அங்கீகரித்தார். உலகளாவிய தொற்றுநோயின் சவால்களுக்கு மத்தியிலும் எல்.டி.சி. யிலிருந்து அபிவிருத்தியடைந்து வரும் பொருளாதாரத்திற்கு நாட்டை வழிநடாத்திய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு அவர் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.
 1. இலங்கையில் பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக தமது உறுதியான ஆதரவை நல்கிய பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா மற்றும் பங்களாதேஷ் அரசாங்கத்துக்கு, குறிப்பாக ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவை, ஐக்கிய நாடுகளின் அமைப்புக்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புக்களை உள்ளடக்கிய சர்வதேச அரங்குகளில் இலங்கைக்கு ஆதரவு வழங்கியமைக்காக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நன்றிகளைத் தெரிவித்தார். ஜெனீவாவில் நடைபெற்று வரும் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் பேரவையின் 46வது அமர்வில் பங்களாதேஷ் இலங்கைக்கு ஒற்றுமையுடன் தொடர்ந்தும் ஆதரவாக நிற்கும் என பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 1. ராகைன் மாநிலத்திலிருந்து பலவந்தமாக இடம்பெயர்ந்த1 மில்லியன் ரோஹிங்கியாக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்குவதற்கான பங்களாதேஷ் பிரதமரின் தாராள மனப்பான்மையை இலங்கைப் பிரதமர் பாராட்டினார். தன்னார்வமயமாக, பாதுகாப்பான, விரைவான, கண்ணியமான மற்றும் நிலையான வகையில் ரோஹிங்கியாக்கள் தமது தாயகத்திற்கு திரும்புவதன் முக்கியத்துவத்தை இரு பிரதமர்களும் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். அண்டை நாடுகளில் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு இலங்கை இருப்பிடங்களை வழங்கும் அதே வேளையில், அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர் ஸ்தானிகருடன் ஒத்துழைப்புடன் செயற்படுவதற்கு இலங்கை உறுதிபூண்டுள்ளது. ரோஹிங்கியா நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதில் பங்களாதேஷிற்கு ஆதரவளிக்குமாறு பங்களாதேஷ் பிரதமர் இலங்கைப் பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்தார்.
 1. பயங்கரவாதம், வன்முறைத் தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரமயமாக்கல் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் பன்மைத்துவ சமூகங்களுக்கான அச்சுறுத்தல்களை உணர்ந்த இரு தலைவர்களும், இரு நாடுகளிலும், பிராந்தியத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் இதுபோன்ற சவால்களை எதிர்கொள்வதற்காக ஒன்றிணைந்து செயற்படுவதாக உறுதியளித்தனர். இந்த சிக்கலான, பகிரப்பட்ட பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்வதில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை எளிதாக்குவதற்காக, அவர்கள் ஒரு கூட்டு நிறுவனப் பொறிமுறையை அமைப்பதில் பணியாற்றுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர். பயங்கரவாதத்தையும் வன்முறைத் தீவிரவாதத்தையும் எதிர்கொள்வதில் பங்களாதேஷின் அனுபவத்தை 'முழுமையான சமூகம்' என்ற அணுகுமுறையின் மூலம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பங்களாதேஷ் பிரதமர் முன்வந்தார்.
 1. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டம் உட்பட மேம்பட்ட தொடர்புகள் மற்றும் உயர் மட்டப் பரிமாற்றங்களை அதிகரிப்பதற்கான அவசியத்தை இரு பிரதமர்களும் வலியுறுத்தினர். பங்களாதேஷ் - இலங்கை பாராளுமன்ற நட்பு சங்கம் அமைக்கப்பட்டதைக் குறிப்பிடுகையில், இரு தலைவர்களும் புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் சங்கத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கு ஒப்புக் கொண்டதோடு, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை ஆழப்படுத்துவதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வினையூக்கம் மிகுந்த வகிபாகத்தை ஊக்குவித்தனர்.
 1. ஒட்டுமொத்த இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக, வெளிநாட்டு அலுவலக ஆலோசனைகள், கூட்டுப் பொருளாதார ஆணைக்குழு, துறைசார் கூட்டுக் குழுக்கள், கூட்டுத் திட்டங்கள் / பணித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட இரு நாடுகளுக்கிடையில் தற்போதுள்ள நிறுவன வழிமுறைகளைப் புத்துயிர் பெறச் செய்வதற்கு இரு தலைவர்களும் வலியுறுத்தினர். இந்தச் சூழலில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவுகளைத் தொடர்ந்தும் கண்காணிக்கும் நோக்கில் இரு நாடுகளின் வெளிநாட்டு அமைச்சர்களினதும் தலைமையில் விரிவான ஒத்துழைப்புக்கான கூட்டு ஆலோசனை ஆணைக்குழுவை நிறுவுவதற்கு இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். இது தொடர்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் வரைவை பங்களாதேஷ் தரப்பு விரைவில் அனுப்பி வைக்கும்.
 1. இருதரப்பு சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கையை நோக்கி நகர்வதில் இரு நாடுகளுக்குமிடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட பொருளாதாரக் கூட்டாண்மை குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில், சாத்தியமான மற்றும் அரசியல் உறவுகளுடன் பொருந்தாத இருதரப்பு வர்த்தகத்தின் கிடைக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்புக்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்ப நிறைவுக்கான தமது உறுதிப்பாட்டை இரு தலைவர்களும் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். இதன் விளைவாக, இரு தலைவர்களும் சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பான கூட்டு சாத்தியப்பாடுகள் சார்ந்த ஆய்வை உடனடியாக நிறைவு செய்வதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர். இதற்கிடையில், சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கைக்கான முதல் படியாக, உற்பத்திகளின் குறுகிய பட்டியலுடன் தொடங்கி எதிர்காலத்தில் விரிவாக்கப்பட்ட வர்த்தகம், முதலீடுகள் மற்றும் சுற்றுலாவுக்கான வாய்ப்புக்களைத் திறக்கும் இருதரப்பு முன்னுரிமை வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் பணியாற்றுவதற்கு அவர்கள் ஒப்புக் கொண்டனர். வர்த்தகம் தொடர்பான ஜே.டபிள்யூ.ஜி. யின் அடுத்த கூட்டத்தை ஆரம்பத் திகதியில் நடாத்துவதற்கு இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
 2. கட்டண வசதிகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் நீக்குதல் மற்றும் பரஸ்பரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரங்களை எளிமைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒத்திசைத்தல் உள்ளிட்ட வர்த்தக வசதிகளுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டனர். வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய பொருட்களின் வகைமையை பல்வகைப்படுத்தவும், வர்த்தக மற்றும் வணிக உறவுகளுக்கு புதிய உத்வேகத்தை சேர்ப்பதற்காக புதுமையான வழிகளைத் தேடுவதற்கும் இரு தரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டனர். இந்த சூழலில், ஒருவருக்கொருவர் எதிர்மறையான பட்டியல்களிலிருந்து சாஃப்டாவின் கீழ் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை மேலும் குறைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இரு தரப்பினரும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினர். இந்த சூழலில், பங்களாதேஷ் தரநிலைகள் மற்றும் சோதனை நிறுவனம் மற்றும் இலங்கைத் தர நிர்ணய நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை ஆரம்பத் திகதியில் செயற்படுத்துவதற்கு வலியுறுத்தப்பட்டது.
 1. மருந்தகத் துறையில் பரஸ்பரம் நன்மை பயக்கும் ஒத்துழைப்பின் திறனைக் குறிப்பிட்டு, இரு பிரதமர்களும் பங்களாதேஷில் இருந்து அதிக அளவு தரமான மருந்துத் தயாரிப்புக்களை கொள்வனவு செய்வதற்கும், பங்களாதேஷ் மருந்துத் தயாரிப்புக்களுக்கான பதிவு செயன்முறையை எளிதாக்குவதற்கும், எளிமைப்படுத்துவதற்கும், விரைவுபடுத்துவதற்கும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. பரஸ்பரம் நன்மை பயக்கும் ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியமான முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றாக, மேம்பட்ட இணைப்பின் விளைவாக இரு நாடுகளுக்கும் அதற்கு அப்பாலும் இருதரப்பு வர்த்தகத்திற்கான மேலதிக வாய்ப்புக்களைத் திறக்கும் கப்பல்துறையை இரு தலைவர்களும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினர். இது சட்டோகிராமிற்கும் கொழும்பிற்கும் இடையிலான ஊட்டி சேவைகள் குறித்த வரைவுக் கடலோரக் கப்பல் ஒப்பந்தம் மற்றும் வரைவுத் தரநிலை இயக்க நடைமுறை பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகள் மேம்பட்ட கட்டத்தில் இருப்பதைக் கவனித்த அவர்கள், இதை முன்கூட்டியே நிறைவு செய்வதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர். நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்காக ஜே.டப்ளிவ்.ஜீ. யின் அடுத்த கூட்டங்களை கப்பல்துறை மற்றும் கப்பல்துறை செயலாளர் மட்டப் பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பத் திகதியில் நடாத்துவதற்கும் அவர்கள் அறிவுறுத்தினர்.
 1. இரு தரப்பினரின் பரஸ்பரம் நன்மைக்காக பல இலங்கை வர்த்தக நிறுவனங்கள் பங்களாதேஷில் முதலீடு செய்துள்ளன என்பதை இரு தரப்பினரும் திருப்தியுடன் குறிப்பிட்டனர். ஆடை, பின்னலாடை, கைத்தறி, தோல், மருந்துகள், விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள், உருக்கு மற்றும் பொறியியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் விருந்தோம்பல் போன்ற துறைகளில் இலங்கை முதலீடு செய்வதை பங்களாதேஷ் வரவேற்றது. இலங்கையில் மருந்து, பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட ஆடை, உணவுப் பதப்படுத்துதல், தளவாடங்கள், சுற்றுலா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் உள்ள புதிய வாய்ப்புக்களை கண்டறிவதற்காக, இலங்கைப் பிரதமர் பங்களாதேஷ் வர்த்தகத் துறையினருக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.இருதரப்பு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்ப நிறைவை இரு தலைவர்களும் ஊக்குவித்தனர்.
 1. இரு நாடுகளினதும் தனியார் துறைகளுக்கிடையில், குறிப்பாக உயர்தர ஆடை, தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்புடைய அறிவுத் தொழில், சணல் மற்றும் சணல் உற்பத்திகள், மத மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா, இரத்தினங்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற உலோகம், விவசாயம் மற்றும் விவசாய செயலாக்கம், மீன்வளம் - கால்நடை - பால் - தோட்டக்கலை, சுகாதார முகாமைத்துவம், உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டுமானம், மருந்துகள், ஆற்றல் மற்றும் சக்தி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்புக்கான திறனை இரு தலைவர்களும் அங்கீகரித்தனர். இரு நாடுகளிலிருந்தும் முதலீடுகள் அதிகரித்த கூட்டு முயற்சிகள், பொது - தனியார் கூட்டாண்மை மூலம் பயனடையலாம் என அவர்கள் கோடிட்டுக் காட்டினர். இரு நாடுகளினதும் துறைசார் தொழில்கள், தொழில் சங்கங்கள், சபைகள் போன்றவற்றை முதலீடுகள் உட்பட நன்மை பயக்கும் மற்றும் முடிவு சார்ந்த ஒத்துழைப்பை நோக்கி உரையாடலுக்காக அவர்கள் ஊக்குவித்தனர்.
 2. ஆடைத் தொழில்களில் இரு நாடுகளினதும் அனுபவங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இரு தலைவர்களும் சாட்டோகிராம் பி.ஜி.எம்.இ.ஏ. ஃபெஷன் மற்றும் தொழினுட்ப நிறுவகம் மற்றும் இலங்கை ஆடை மற்றும் அணிகலன் நிறுவகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தினர்.
 1. பிராந்தியத்தில் இலங்கைத் தொழில் வல்லுநர்களின் மிகப்பெரிய இருப்புகளில் ஒன்றாக விளங்கும் வகையில், இலங்கைத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் துறைகளிலான தொழில் வல்லுநர்கள் கணிசமான அளவில் பங்களாதேஷூக்கு உள்வாங்கப்படுகின்றமைக்காக இலங்கைப் பிரதமர் பங்களாதேஷுக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்தார். இரு நாடுகளினதும் பிரஜைகளுக்கும் எளிதான இயக்கப்பாட்டை வழங்குவதற்கு இரு தலைவர்களும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
 1. பரந்த பொருளாதாரக் கூட்டாட்சியின் பலன்களைப் பெறுவதற்காக, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான சுங்க ஒத்துழைப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்ப நிறைவுக்கு தலைவர்கள் அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர்.
 1. பங்களாதேஷ் முதலீட்டு அபிவிருத்தி ஆணைக்குழு மற்றும் இலங்கை முதலீட்டு சபை ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அந்தந்த சிறப்பான பொருளாதார வலயங்கள், தொழில்துறைப் பூங்காக்கள், ஹைடெக் பூங்காக்கள் போன்றவற்றில் பரஸ்பரம் நன்மை பயக்கும் முதலீடுகளுக்கு இரு தரப்பினரும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
 1. முதலீடுகள், எஸ்.டப்ளிவ்.ஏ.பி. க்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்களில் நெருக்கமாக ஒத்துழைப்பதற்காக அந்தந்த மத்திய வங்கிகள் மற்றும் ஏனைய நிதி நிறுவனங்களைக் கோருவதற்கு இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. உலகின் சிறந்த தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வெளியக அடிப்படையில் மேற்கொள்ளும் இடங்களாக இரு நாடுகளினதும் சாதனைகள் குறித்து குறிப்பிடுகையில், இரு நாடுகளினதும் தொழில்களின் சந்தைப் போட்டித்தன்மையை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்காக அந்தந்த போட்டிகர நன்மைகள் மற்றும் துறைசார் நிபுணத்துவப் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கு இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். இரு நாடுகளின் சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களிடையே அதிகமான ஒத்துழைப்பு மற்றும் கூட்டாண்மைக்கு வசதியாக தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தொடர்பான ஜே.டபிள்யூ.ஜி. கூட்டத்தை நடாத்துவதற்கும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது.
 1. இரு நாடுகளினதும் கடற்படைக் கப்பல்களின் பயிற்சிப் பரிமாற்றம் மற்றும் நல்லெண்ண விஜயங்கள் மூலம் பாதுகாப்புத் துறையில் தொடர்ந்தும் ஒத்துழைப்பதை இரு தரப்பினரும் திருப்தியுடன் குறிப்பிட்டனர்.
 1. உயர்கல்வியிலான ஒத்துழைப்பின் ஆற்றலை உணர்ந்து, இரு தலைவர்களும் பங்களாதேஷ் மற்றும் இலங்கைப் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுக்களுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து வலியுறுத்தினர். அதனைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக, இரு தரப்பினரும் இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கிடையில் நெருக்கமான ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. அரச மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மருத்துவ மற்றும் பல் ஆய்வுகள் உட்பட உயர் கல்வியைத் தொடர்வதற்கு இலங்கை மாணவர்களுக்கு பங்களாதேஷ் வழங்கிய புலமைப்பரிசில் மற்றும் வசதிகளை இலங்கை பாராட்டியது. இலங்கை மாணவர்கள் இலங்கையில் தமது கல்வித் தகுதிகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில் மருத்துவ மற்றும் பல் கல்லூரிகளை அங்கீகரிப்பதற்கான பிரச்சினையை விரைவாகத் தீர்த்து வைக்குமாறு இரு தலைவர்களும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர். பங்களாதேஷ் செவிலியர்கள் மற்றும் ஏனைய சுகாதார நிபுணர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதிலான இலங்கையின் ஆதரவை பங்களாதேஷ் பாராட்டியது.
 1. இரு பொருளாதாரங்களினதும் மக்கள்தொகை விவரங்கள் மற்றும் வடிவங்களை அங்கீகரித்த இரு தரப்பினரும், திறன்கள் மற்றும் மனித வளங்களை மேம்படுத்துவதில் ஒத்துழைப்பதற்கும், புதுமையான கூட்டாண்மைகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் ஒப்புக்கொண்டனர். இந்த சூழலில், இளைஞர் அபிவிருத்தியை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒத்துழைப்பு குறித்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டமையை அவர்கள் வரவேற்றனர்.
 1. இரு நாடுகளுக்கிடையிலான கடல்சார் விவகாரங்கள் மற்றும் நீலப் பொருளாதாரத்தில் ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியத்தை உணர்ந்த இரு தலைவர்களும், வங்காள விரிகுடாவை அமைதி, அபிவிருத்தி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு பிராந்தியமாக வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதற்காக புதிய பகுதிகள் மற்றும் புதுமையான வழிகளை ஆராய்வத்காக ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர். ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் இலங்கையின் ஆதரவைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு பங்களாதேஷ் தரப்பு ஆர்வம் காட்டியது. இந்து சமுத்திர விளிம்பு சங்கத்தில் இலங்கையின் தலைமை வகிபாகத்தை பங்களாதேஷ் பிரதமர் பாராட்டினார். 2021 - 2023 காலப்பகுதிக்கு இந்து சமுத்திர விளிம்பு சங்கத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பங்களாதேஷை இலங்கைப் பிரதமர் வாழ்த்தினார்.
 1. மக்களுக்கிடையிலான தொடர்பு, சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட விமான இணைப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த இரு தரப்பினரும், இரு நாடுகளுக்கிடையில் அதிகரித்து வரும் விமானப் போக்குவரத்தின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக கொழும்புக்கு பங்களாதேஷ் விமான சேவையை ஆரம்பத் திகதியில் தொடங்குவதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. விவசாயத் துறை மற்றும் நன்னீர் மீன்வளத்தில் பங்களாதேஷின் முன்னேற்றத்தைப் பூர்த்திசெய்து பங்களாதேஷின் அனுபவத்திலிருந்து பயனடைவதற்கான ஆர்வத்தை இலங்கைப் பிரதமர் வெளிப்படுத்தினார். விவசாய செயலாக்கம், விவசாய வணிகம், தொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்பு, இரு நாடுகளினதும் தனியார் துறையை உள்ளடக்கிய விநியோகச் சங்கிலி அபிவிருத்தி ஆகியவற்றின் மூலம் ஒத்துழைப்பின் வாயிலாக விவசாயத்தில் விரிவான ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து அவர்கள் வலியுறுத்தினர். பங்களாதேஷில் விவசாய விரிவாக்கம், நடைமுறைகள், நெல் விவசாயத்தில் புதுமை மற்றும் பங்களாதேஷில் நன்னீர் மீன்வளம் ஆகியவற்றின் வெளிப்பாட்டு வருகை / பயிற்சிக்காக இலங்கையின் பிரதிநிதிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு பங்களாதேஷ் முன்வந்தது. பங்களாதேஷ் விவசாய ஆராய்ச்சி சபை மற்றும் இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் கொள்கைக்கான சபை ஆகியவற்றுக்கு இடையே 2011 இல் கைச்சாத்திடப்பட்ட பணித் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து இரு தரப்பினரும் வலியுறுத்தினர். பங்களாதேஷ் விவசாய ஆராய்ச்சி சபை மற்றும் இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் கொள்கைக்கான சபை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தைப் புதுப்பிப்பதை இரு தரப்பினரும் வரவேற்றதுடன், அதை விரைவாக செயற்படுத்தவும் பின்தொடரவும் ஒப்புக் கொண்டனர்.
 1. காலநிலைப் பாதிப்புக்குள்ளான நாடுகளின் மன்றத்தின் தலைவராக காலநிலை மாற்றத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்வதில் பங்களாதேஷின் தலைமை வகிபாகத்தை இலங்கைப் பிரதமர் பாராட்டியதோடு, 2019 அக்டோபரில் கொழும்பில் இறுதி செய்யப்பட்ட நிலையான நைதரசன் முகாமைத்துவம் குறித்த கொழும்புப் பிரகடனத்தில் சேருவதற்காக பங்களாதேஷூக்கு அழைப்பு விடுத்தார். இரு நாடுகளினதும் காலநிலைப் பாதிப்புக்களின் பொதுவான சவால்களை எதிர்கொள்வதற்காக இரு தலைவர்களும் காலநிலைப் பாதிப்புக்குள்ளான நாடுகளின் மன்றத்தில் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர். இடர் முகாமைத்துவம் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் தழுவல் திறன்களிலான தனது அறிவு, நிபுணத்துவம் மற்றும் அனுபவத்தை இலங்கையுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பங்களாதேஷ் முன்வந்தது.
 1. இரு நாடுகளினதும் மக்களிடையே வளர்ந்து வரும் தொடர்புகளை ஒப்புக் கொண்ட இரு தலைவர்களும், குறிப்பாக கலாச்சாரப் பரிமாற்றத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மக்களுக்கிடையிலான தொடர்பு மற்றும் கலாச்சாரப் பரிமாற்றத்தை ஆழப்படுத்துவதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. சுற்றுலாவில் குறிப்பாக பிராந்திய சுற்றுலாவின் குறிப்பிடத்தக்க ஆற்றலைக் குறிப்பிட்டு, இரு நாடுகளினதும் சுற்றுலா நடத்துநர்கள் மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய விருந்தோம்பல் துறைப் பங்குதாரர்களை உள்ளடக்கிய சுற்றுலாத்துறைக்கான ஒத்துழைப்பு தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும், சுற்றுலா, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பர நடவடிக்கைகள், பௌத்த சுற்று மற்றும் தனியார் துறைகள் ஆகியவற்றில் கூட்டு முதலீடு செய்வதில் சிறப்பான கவனம் செலுத்துவதற்கும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக் கொண்டனர். இந்த சூழலில், இரு நாடுகளுக்கிடையில் சுற்றுலாவுக்கான கடலோர பயணக் கப்பல் தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கு பங்களாதேஷ் முன்மொழிந்தது.
 1. பன்முகத்தன்மை மீதான தமது உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்திய இரு தரப்பினரும், ஐ.நா. மற்றும் ஏனைய பிராந்திய மற்றும் சர்வதேசத் தளங்களில் காலநிலை மாற்றம், இடர் முகாமைத்துவம், இடம்பெயர்வு, சுகாதாரம், அமைதி காத்தல், ஆட்கடத்தல் போன்ற சமகால பன்முகப் பிரச்சினைகள் குறித்து இரு நாடுகளுக்கிடையில் அதிகரித்த தொடர்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை ஒப்புக் கொண்டனர். நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் 2030 ஐ திறம்பட உணர்வதற்காக அந்தந்த அறிவு, யோசனைகள், புதுமைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் அவர்கள் மேலும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. இரு தலைவர்களும் வளமான, அமைதியான, நிலையான, அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான தெற்காசியப் பிராந்தியத்தின் அவசியத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினர். பிம்ஸ்டெக், சார்க் மற்றும் ஐயோரா போன்ற பல்வேறு துணைப் பிராந்திய மற்றும் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு வழிமுறைகளில் கவனம் செலுத்திய மற்றும் முடிவு சார்ந்த பிராந்திய பொருளாதார ஒத்துழைப்பை நோக்கி செயற்படுவதற்கான ஒத்துழைப்பை ஆழப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
 1. டப்ளிவ்.எச்.ஓ. எஸ்.ஈ.ஏ.ஆர்.ஓ. இன் பிராந்தியப் பணிப்பாளர் பதவிக்காக, பங்களாதேஷின் வேட்பாளருக்கான இலங்கையின் ஆதரவை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.
 1. பின்வரும் இருதரப்பு ஆவணங்களில் கைச்சாத்திடுதல் / புதுப்பித்தல் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆழ்ந்த திருப்தியை வெளிப்படுத்தினர்:

அ. இளைஞர் அபிவிருத்தியை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒத்துழைப்பு குறித்து இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசாங்கத்திற்கும் பங்களாதேஷ் மக்கள் குடியரசின் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

ஆ. இலங்கையின் விவசாய ஆராய்ச்சிக் கொள்கைக்கான சபைக்கும் பங்களாதேஷ் விவசாய ஆராய்ச்சி சபைக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

இ.   இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழு மற்றும் தொழில்சார் தகுதி குறித்த ஆவணப் பரிமாற்றம் குறித்த பங்களாதேஷ் மக்கள் குடியரசின் கல்வி அமைச்சின் தொழில்நுட்ப கல்விப் பணியகம ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

ஈ.    இலங்கையில் உள்ள பங்களாதேஷ் செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களின் பயிற்சியின் ஒத்துழைப்புக்காக இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசாங்கத்திற்கும் பங்களாதேஷ் மக்கள் குடியரசின் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

உ. லட்க்ஷ்மன் கதிர்காமர் சர்வதேச உறவுகள் மற்றும் மூலோபாய ஆய்வுகள் நிறுவனம் மற்றும் பங்களாதேஷ் சர்வதேச மற்றும் மூலோபாய ஆய்வுகள் நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

ஊ. 2021 - 2025 ஆண்டுகளுக்கான பங்களாதேஷ் மக்கள் குடியரசின் அரசாங்கத்திற்கும் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான கலாச்சாரப் பரிமாற்றத் திட்டம்.

 1. இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட அனைத்து இருதரப்பு ஆவணங்களையும் உரிய முறையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உடனடி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காக இரு தலைவர்களும் இரு நாடுகளினதும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகங்களுக்கு உத்தரவிட்டனர்.
 2. இந்த விஜயத்தின் போது தனக்கும், தனது பிரதிநிதிகள் குழுவினருக்கும் பங்களாதேஷ் அரசாங்கம் மற்றும் அதன் மக்களால் வழங்கப்பட்ட அன்பான விருந்தோம்பல் மற்றும் மரியாதையை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ பாராட்டினார்.
 1. இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷுக்கு இடையில் இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்த 50ஆவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி 2022 ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கு அரச விஜயமொன்றை மேற்கொள்ளுமாறு பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அழைப்பு விடுத்தார். இந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, நிலைமை அனுமதித்தால் கொண்டாட்டங்களில் இணைந்து கொள்வதற்கான தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

டாக்கா

2021 மார்ச் 20

Office Time

Office Days:            Monday - Friday

Consular Hours:         09:00 - 12:00
Office Hours:              09:00 - 17:00

Contact us

Address: 
Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Weyringergasse 33, 4th floor
1040-Vienna
Austria
 
Telephone: +431/5037988
Fax: +431/5037993
Email: [email protected]Location Map